sestdiena, 2022. gada 2. aprīlis

Liepājas Universitātes 19. starptautiskā zinātniskā konference (papildināta informācija)

 

Liepājas Universitāte sadarbībā ar

Latvijas Logopēdu asociāciju, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju,

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju, Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju,

Britu padomi Latvijā, Gētes institūtu Rīgā un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

 

laipni lūdz Jūs piedalīties 19. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2022. gada 20. maijā

 

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences  mājaslapā https://vapplapp.liepu.lv

 

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2022. gada 25. aprīlim

 

Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija: https://www.crossref.org/

 

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums

„Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests) ISSN 2661-5584 (digitāls))

 

Konferences tematika

·     Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi

·     Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā

·     Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

·     Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē

·     Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās

·     Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē

·     Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi

·     Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs

·     Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē

·     IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē

·     Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū

·     Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

·     Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

Konferences noslēgumā notiks meistarklases:

-      SIA Barboleta, LiepU, VSI Demokratine mokykla (Lietuva) un INTEGRA ONLUS (Itālija) Erasmus+ projekta „Barboleta Learning Board Methodology” (Nr. 2019-1-LV01-KA201-060405) ietvaros – „Barboleta līdzsvara platforma”. Meistarklasi vadīs klīniskā psiholoģe un speciālā pedagoģe Baiba Jurāne-Blomniece

-      „Datubāzes Zinātnes valoda (zinatnesvaloda.lv) izmantošana mācību darbā skolēnu pētnieciskās kompetences pilnveidei”. Vada Laura Pintere. Meistarklases mērķis – iepazīstināt skolotājus ar datubāzes Zinātnes valoda iespējām un piedāvāt stundas plānu šīs digitālās lietotnes izmantošanai skolēniem viņu pētnieciskās kompetences paaugstināšanai

* Konference norisināsies klātienē Liepājas Universitātē un tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.