Mans latviešu valodas skolotājs

Konkursa "Mans latviešu valodas skolotājs" datu bāze2008. gadā

Kurzeme

 1. Nostrādājusi 47 gadus Viļakas, pēc tam Tukuma Raiņa ģimnāzijā. Ilgus gadus vadījusi Balvu rajona MA. Vadījusi kursus un seminārus rajona pedagogiem. Organizējusi folkloras kopas skolēniem, kas piedalījušās festivālos Baltica, guvušas atzinību Latvijā un Somijā. Rakstījusi rajona un republikas presē. Viņas pieredze izmantota LU izdotajā rakstu krājumā. Saņemti vairāki IZM Atzinības raksti.

 2. Nostrādājusi 31 gadu par latviešu valodas un literatūras skolotāju, no 2000. gada Viļa Plūdona Kuldīgas ģimnāzijā, šobrīd redaktore Kuldīgas laikrakstā Kurzemnieks. Ir autore vairākām mācību grāmatām un mācību līdzekļiem valodā un literatūrā. Piedalījusies arī grāmatu par Kuldīgu un V. Plūdoņa ģimnāziju veidošanā. Kuldīgas laikrakstā publicējusi rakstus par valodas kultūru. Iedibinājusi nu jau tradicionālu Plūdoņa piemiņai veltītu literāro konkursu.


Zemgale

 1. Skolā nostrādāti 46 gadi. Vispirms Strenčos, kopš 1969. gada Vecumnieku vidusskolā. Pagastā laulību ceremoniju vadītāja, rajona skolotāju kora ilggadēja dalībniece. Publicējusies rajona un republikas presē par kultūras, literatūras un metodikas jautājumiem. Gan pati, gan viņas audzēkņi piedalās pagasta pasākumos, bibliotēkā organizē literāros pasākumus. Savu pieredzi popularizējusi rajona MA semināros.

 2. Strāda 30 gadus Staļģenes pamatskolā. Darbojas Eiropas Sociālā fonda projektā, motivējot skolēnu vecākus - pagasta iedzīvotājus iesaistīties darba tirgū. Ilgstoši strādājusi par direktora vietnieci izglītības jomā.

 3. Strādā jau 22 gadus Skaistkalnes vidusskolā. Ir pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece, deputāte, Izglītības un kultūras komisijas vadītāja. Skolā vada arodbiedrību un mākslas jomu metodisko komisiju. Piedalās pagasta avīzes Skaistkalnes Ziņas veidošanā, gatavo scenārijus pagasta un skolas svētku pasākumiem.

 4. Strādā 13 gadus Staļģenes pamatskolā. Vada skolas valodas un mākslas metodiskās komisijas. Nodarbojas ar skolas ārējo sakaru veidošanu. Organizē un vada skolēnu radošo darbu skates. Publicējusies rajona presē un LVAVA biļetenā. Saņēmusi 2007. gada Rajona skolotājs nosaukumu.

Vidzeme

 1. Darba stāžs 37 gadi. Vispirms Rudzētu vidusskolā, kopš 1975. gada Jumpravas vidusskolā. Vadījusi skolas dramatisko pulcinnu, veidojusi scenārijus un kopā ar skolēniem piedalījusies dažādos pagasta un skolas pasākumos. 2005. gadā apbalvota ar Ogres rajona Izglītības pārvaldes atzinības rakstu.

 2. Strādā 24 gadus Limbažu 1. vidusskolā. Vada rajona MA. Organizē un vada literāros pasākumus skolā, pilsetā, rajonā. Vada vidusskolēnu literāro žurnālu.


2004. gadā

Kurzeme

 1. strādā 34 gadus Talsu rajona . Ir Talsu rajona Izglītības pārvaldes "Ziņu Lapas" redaktore, publicējas "Skolotājā", "Talsu Vēstīs", ir metodisko materiālu "Es daru tā" sakārtotāja, veidojusi metodiskā darba gadagrāmatas. Veidojusi folkloras izlasi "Lasāmtakas", ir līdzautore "RaKa" literatūras mācību grāmatām, kā arī šīs izdevniecības skolotāju klubiņa organizatore. Skolēni iesaistīti novadpētniecības darbā. 12 bijušie audzēkņi izvēlējušies pedagoga darbu, no tiem 6 ir latviešu valodas skolotāji.

 2. Eduards Skabis, Z.Meierovica Kabiles vidusskola, Kuldīgas rajons
 3. Aija Bumbiere, Ventspils Mūzikas vidusskola
 4. 22 gadus strādā Liepājas rajona Sikšņu pamatskolā. Skolotāja rosina skolēnu radošo darbību, veidojot skolas avīzi, vadot dramatisko kolektīvu, gatavojot audzēkņus stāstnieku konkursiem. Skolotājas dzejoļi publicēti rajona laikrakstā, vairākiem no tiem komponēta mūzika. Viņa ir arī scenāriju autore pagasta pasākumiem.

 5. 28 gadus strādā Liepājas rajona skolās- Kalētu pamatskolā, Priekules vidusskolā, tagad Grobiņas vidusskolā. Skolotāja organizē konkursus un literāros pasākumus, vada dramatisko pulciņu, mudina vākt materiālus par novadniekiem- literātiem.

 6. 38 gadus strādā Cieceres internātpamatskolā Saldus rajonā. Dzied skolotāju korī, darbojas kora padomē, organizē un vada svinīgus pasākumus Saldū. Ir Saldus rajona tautas deju kolektīvu virsvadītāja, savus kolektīvus aizvadot līdz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. Gan pati, gan skolēni dažādos pasākumos runā dzeju. Skolotāja ir scenāriju autore Ē.Valtera piemiņas vakaram Saldū un Rīgā, arī Lieldienu pasākumam Rīgas Latviešu biedrībā. Atmodas laikā aktīva barikāžu dalībniece. Ir daudz publikāciju rajona laikrakstā "Saldus Zeme", kā rezultātā atzīta par labāko ārštata korespondenti, žurnālistikā iesaista arī savus skolēnus. Rosinājusi skolēnus un pieaugušos pētīt savu dzimtu vēsturi, apceļot Latvijas pilis, iesaistīties dažādos kultūras pasākumos. Skolēni piedalās starptautiskos projektos, ieguvuši balvu Austrālijas Latviešu biedrības, LTV un RS konkursā "Kopsim latviešu valodu". Daudzi audzēkņi turpina izglītību ar humanitāru un pedagoģisku ievirzi, ieskaitot pašas 3 bērnus.

 7. strādā 11 gadus Cieceres internātpamatskolā. Kopā ar audzēkņiem iepazīts Saldus rajons, sadarbojas ar pilsētas muzeju. Bijušais skolnieks sarakstījis lugu, kas iestudēta Saldus ģimnāzijā. Vairākas skolnieces tagad studē pedagoģiju Liepājā.


Zemgale

 1. 12 gadus strādā Bauskas rajona Īslīces vidusskolā. Skolotāja veido scenārijus pagasta pasākumiem- Valsts svētkiem 18.novembrī, Mātes dienai, publicējas pagasta laikrakstā Īslīces Vēstis un Bauskas rajona avīzē, darbojas starptautiskā projektā Izglītotiem bērniem izglītoti vecāki un veido Īslīces vidusskolas vecāku avīzi.

 2. 26 gadus strādā Bauskas rajona Iecavas vidusskolā. Skolotāja veicina skolēnu radošo aktivitāti konkursos, veido scenārijus pasākumiem, virtuālajai enciklopēdijai Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa sagatavojusi 43 cilvēku dzīvesstāstus, publicējas Iecavas Ziņās.

 3. strādā 27 gadus Iecavas vidusskolā Bauskas rajonā. Organizē skolēnu uzstāšanos skolas un pagasta kultūras pasākumos. 2003.gadā uzstājās ar runu E.Virzas piemiņas akmens atklāšanā. Vada skolas izdevumu "Skolas Diena" un skolēnu radošos darbus sagatavo publicēšanai arī "Iecavas Ziņās". Darbojas izdevniecības "RaKa" draugu klubā un izstrādā vingrinājumu krājumu vidusskolēniem latviešu valodā.

 4. 15 gadus strādā Dzimtmisas pamatskolā Bauskas rajonā. Aktīvi piedalās pagasta kultūras dzīvē (piemiņas akmens E.Virzam), raksta pagasta avīzē "Iecavas Ziņas", ir skolas avīzes redkolēģijas locekle. Piedalās rajona skolotāju radošo darbu konkursā. Organizē sadarbību ar Fredsbergas skolu Zviedrijā. Sadarbojas ar izdevniecību "RaKa", aprobējot jaunās mācību grāmatas.

 5. Aldona Sormule, Bauskas 2.vidusskola
 6. 16 gadus strādā Jaunjelgavas vidusskolā. Skolotāja vada ārpusstundu darbu novadpētniecībā, veido skolas muzeju, piedalījusies LKF projektos. Viņas vadībā iznāk skolas avīze Kabata un literārais žurnāls, divus gadus bijusi pilsētas avīzes redaktore, kā arī Rīgas ielas svētku galvenā režisore 2001.gadā.

 7. Par latviešu valodas skolotāju nostrādājusi 45 gadus Viļakas Valsts ģimnāzijā un Tukuma Raiņa ģimnāzijā. Viņa veidojusi pasākumus skolā un pilsētā, darbojusies sievu folkloras ansamblī. Skolotāja vākusi Viļakas novada teikas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas, izloksnes materiālus.

 8. 23 gadus strādā Tukuma rajona Irlavas vidusskolā. Skolotājs ir pagasta padomes priekšsēdētājs, vada kultūras un izglītības komiteju Tukuma rajona padomē. Organizē mākslas izstādes, Irlavas skolotāju semināra ēkā izveidojis piemiņas istabu pirmo dziesmu svētku virsdiriģentam Jānim Bētiņam.

 9. 25 gadus strādā Dobeles rajona Auces vidusskolā. Skolotāja darbojas Dobeles rajona literārajā apvienībā Spalva un Auces pilsētas radošajā klubiņā Septīma- organizē dzejas vakarus un tikšanās ar aktieriem.

 10. 24 gadus strādā Tērvetes pamatskolā. Skolotāja sadarbojas ar A.Brigaderes muzeju Sprīdīši un grāmatnieku muzeju Ķipi, vada projektus novadpētniecībā un sagatavo gidus.

 11. Neretas vidusskolā strādā 13 gadus. Aktīvi darbojas sava novada un tā kultūras darbinieku piemiņas populatizēšanā, iesaistot darbā arī skolēnus. Piedalījusies Sēlijas novada 1.un 2.kongresā, to organizēšanā un vadīšanā. Organizējusi 3x3 nometni un Aizkraukles literātu zinātniski pētniecisko konferenci, ir lektore rajona ''Darba meklētāju klubā". Lasa lekcijas arī Rites Tautskolas audzēkņiem. Skolā vada ekskursiju vadītāju skolēnu interešu grupu, ir izstrādāts apraksts "J.Jaunsudrabiņa piemiņas takas Neretā", arī angļu valodā. Sagatavots un izdots buklets "J.Jaunsudrabiņš". Darbojas pagasta kultūras komisijā. Ieguldīts darbs J.Jaunsudrabiņa pārapbedīšanā un V.Tomas piemiņas akmens atklāšanā.

 12. jau 26 gadus ir Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja.Darbojas skolas vēstures muzejā, sadarbojas ar novadpētniecības muzeju, pilsētas bibliotēku, veic kultūrvēstures izpētes projektus. Ir publikācijas rajona laikrakstā "Brīvā Daugava". Veido aprakstus par rajona skolotājiem.Vada skolas literāro žurnālu.Piedalās ISEC projektos, ir autore un līdzautore vairākiem mācību līdzekļiem, vada pedagoģiskās prakses studentiem.

 13. 28 gadus strādā Jelgavas rajona Sesavas pamatskolā. Skolotāja ir daiļrunātāja pagasta pasākumos, organizē labdarības akcijas, palīdz pagasta pulciņu darbā, ir pagasttiesas locekle.

 14. 14 gadus strādā Jelgavas rajona Sesavas pamatskolā. Skolotāja ir daiļrunātāja pagastā rīkotajos pasākumos, publicējas pagasta un rajona laikrakstā. Skolēnus iepazīstina ar novada vēsturi un literātiem.


Vidzeme

 1. 14 gadus strādā Valmieras Viestura vidusskolā. Skolotāja piedalījusies bukleta Valmiera domā un rada veidošanā, sadarbībā ar rajona laikrakstu Liesma organizē skolēnu radošo darbu konkursus, kopj Dzejas dienu tradīcijas novadā.

 2. 41 gadu strādā Madonas rajona Mārcienas pamatskolā. Skolotāja veidojusi latvisko kultūrvidi pagastā, organizējot tradicionālos mākslas un mūzikas svētkus. Vairāki viņas audzēkņi ir aktīvi novada kultūras darbinieki. Skolotāja darbojas folkloras kopā, pagasta avīzes Mārcienas Ziņas redkolēģijā, publicējas rajona laikraksta Stars literārajā pielikumā Pieskāriens.

 3. strādā 12 gadus Jura Neikena Dikļu pamatskolā Valmieras rajonā. Vada skolas preses centru, organizē Dzejas dienas skolā un pagastā, ar priekšnesumiem skolēni uzstājas Dauguļu speciālajā internātskolā. Organizē tautasdziesmu dziedāšanas novakares. Piedalās projektā "Bērnu žūrija". Vada pagasta Dziesmusvētku muzeju, darbojas pagasta dramatiskajā kopā, dzied skolotāju ansamblī. Vada ekskursijas pa Dikļu kultūrvēsturiskām vietām un gatavo gidus – skolēnus. Apkopo materiālus un gatavo ekspozīciju par Juri Neikenu un senajām dikliešu dzimtām. Gatavo publikācijas pagasta avīzei, kā arī rajona avīzei "Liesma".

 4. 10 gadus strādā Valmieras ģimnāzijā. Skolotāja veido literatūrai veltītus ārpusstundu pasākumus, darbojas starptautiskos projektos, kas veicina kultūrizglītību un skolēnu vērtīborientāciju. Valmieras rajona laikrakstā Liesma ir skolotājas publikācijas par skolas darba aktualitātēm un debašu kluba pasākumiem.

 5. 17 gadus strādā Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā. Skolotāja ir Latvijas vājdzirdīgo asociācijas dibinātāja, izveidojusi mācību programmas latviešu valodā bērniem ar dzirdes traucējumiem. Skolotāja darbojas dažādos projektos, kuru mērķis ir vājdzirdīgo bērnu vērtīborientācijas veidošana un integrācija sabiedrībā, organizē izstādes, publicējas Valmieras rajona laikrakstā Liesma un Nedzirdīgo savienības periodiskajā izdevumā Kopsolis.

 6. 27 gadus strādā Valmieras rajona Jeru pamatskolā. Sadarbojas ar rajona un novada laikrakstiem "Liesma" un "Rūjienas Vēstnesis", arī ar bērnu žurnālu "Kurmītis", rosinot skolēnu jaunradi. Darbojas pagasta sieviešu padomē. 3 bijušie audzēkņi izvēlējušies latviešu valodas un literatūras skolotāja profesiju.

 7. 30 gadus strādājusi Ikšķiles astoņgadīgajā skolā. Bijusi deputāte Ikšķiles pilsētciematā, vadījusi deju kolektīvu, darbojusies dramatiskajā kolektīvā un vadījusi vietējo tradīciju norises. Esot pensijā, veic novadpētniecības darbu dzimtajā Nīcgales pagastā saistībā ar savu dzimtu un mājām – Avsejevas pusmuižu un tās īpašnieku grāfu Plāteru. Materiāli nodoti Nīcgales bibliotēkai. Par paveikto stāstījusi radioraidījumā "Tēvu laipa šai zemē", arī novadpētnieku seminārā Daugavpilī un konsultējusi studentu kursadarbus. Ieguldīts darbs Avsejevas pusmuižas sakopšanā atbilstoši kultūrvidei, un tur uzņēmusi viesus no Zviedrijas iepazīstināšanai ar latviešu Lieldienu tradīcijām. Ikšķilē organizē pensionēto skolotāju saietus. Daudzi audzēkņi savu karjeru saistījuši ar filoloģiju un pedagoģiju.

 8. 19 gadus strādā Ogres 1.vidusskolā. Piedalās rajona skolu teātru festivālos.Vada starptautisku VICINO projektu "Draugi Eiropā". Ir gaidu vadītāja Latvijas Gaidu un skautu centrālajā organizācijā, kur par nometņu izcilu vadīšanu saņēmusi vairākus apbalvojumus. Vairākas audzēknes tagad studē filoloģiju LU un Liepājas PA.

 9. Ogres 1.vidusskolā strādā 30 gadus. Ir Ogres Goda pilsone. Pilsētas kultūras namā un bibliotēkā organizē un vada literārus sarīkojumus. Veido projektus novadpētniecībā: vāc teikas par Ogri, ticējumus, pēta to dzīvīgumu 21.gs. Ogres iedzīvotāju ikdienā. Ir daudzu skolas pasākumu, tai skaitā skolas 80 gadu jubilejas scenāriju autore. Bijušo audzēkņu vidū ir tagadējās skolotājas kolēģes, žurnālisti, tulkotāji, literāti un zinātņu doktori.

 10. strādā Ogres ģimnāzijā 30 gadus. Ir ģimnāzijas Goda zīmes laureāte. Vada skolas avīzi "Kamēr (vēl) jauni" un skolas interaktīvo žurnālu "Jumis". Organizē un piedalās rajona pasākumos un konkursos A.Pumpura muzejā Lielvārdē. Piedalās Ogres rajona Izglītības pārvaldes rīkotajos skolotāju radošo darbu konkursos. Skolēnu esejas un novadpētniecības darbi publicēti Ogres un Cēsu rajona preses izdevumo, arī R.Kolužas grāmatā "Ķikuraina valodiņa". Vairākas skolnieces tagad studē filoloģiju un pedagoģiju. Izdoti arī vairāki skolotājas izveidoti mācību līdzekļi.

 11. Adīna Ķirškalne, Lazdonas pamatskola, Madonas rajons
 12. 18 gadus strādā Rūjienas vidusskolā. Konsultē skolas preses sektoru, apkopo skolēnu radošos darbus "Literārajā gada grāmatā". Publicējas novada laikrakstā "Rūjienas Vēstnesis", arī žurnālā "Skolotājs". Bijušie audzēkņi tagad ir žurnālisti, pedagogi, aktieri. Kā konsultante piedalījusies starptautiskā projektā "Vēsture ap mums", kurā skolēni ieguvuši godalgotu vietu.

 13. 26 gadus strādā Mazsalacas vidusskolā, tās bibliotēku izveidojusi par novada kultūras centru, kur pulcējas arī skolotāji- pensionāri. Veido literatūrai veltītus konkursus, konsultē karjeras izvēles jautājumos.

 14. 9 gadus strādā Balvu rajona Tilžas internātpamatskolā. Skolotāja iesaista skolēnus dažādās radošās aktivitātēs, rosina skolas avīzes Spogulis veidošanu un izdošanu.

 15. strādā 17 gadus Madonas rajona Barkavas pamatskolā. Darbojas pagasta avīzes "Barkavas Vārds" redkolēģijā. Projekta "Es, sabiedrība, valsts" ietvaros vada nodarbības pagasta iedzīvotājiem. Organizē Dzejas dienas u.c. pasākumus, piedalās novadpētniecības darbā. Vairākas audzēknes ieguvušas latviešu valodas filologa specialitāti.

 16. strādā 22 gadus Barkavas pamatskolā Madonas rajonā. Skolā vada "Runas kultūras" pulciņu. Aktīvi darbojas pagasta kultūras dzīvē, runā dzeju, spēlē akordeonu. Ir publikācijas pagasta avīzē. Izstrādājusi darbu "Barkavas pagasta kultūras darbinieki 19.gs.beigās un 20.gs.sākumā". Iesaistījusies SIP darbā. Kopā ar ģimeni piedalījusies pagasta, rajona un novada "Spietos". Vairākas skolnieces kļuvušas par latviešu valodas skolotājām.

 17. Ilga Holste, Cesvaines vidusskola, Madonas rajons
 18. 6 gadus strādā Madonas rajona Bērzaunes pamatskolā. Tās literārā almanaha Laisma tapšanā skolotāja iesaistījusi gan skolēnus, gan viņu vecākus. Sadarbībā ar pagasta bibliotēku skolotāja piedalās pagasta vēstures apzināšanā, publicējas pagasta avīzē.

 19. Ogres rajona Taurupes vidusskolā strādā 15 gadus. Konsultē jaunos autorus, vada "Skolas Avīzi", ir pagasta avīzes "Taurupe" redaktore. Publikācija R.Kolužas grāmatā "Ķikurainā valodiņa". Piedalās rajona skolotāju radošo darbu konkursā.

 20. 23 gadus ir Sarkaņu pamatskolas skolotāja Madonas rajonā. Konsultē skolas un pagasta ziņu izdošanu. Piedalās pagasta deju kolektīvā un teātra grupā.Popularizē novada dzejnieku darbus, sadarbojās ar bērnu žurnālu "Kurmītis". Par mācību standartu apspriešanu saņēmusi IZM atzinību.

 21. 21 gadu strādā Gulbenes rajona Stāmerienes pamatskolā. Skolotājs latviešu valodas nedēļu norisē iesaistījis arī skolēnu vecākus, organizē novada tūrisma dienas, rosinājis skolas muzeja izveidi. Veidojis scenārijus pagasta pasākumiem, kopā ar skolēniem vācis materiālus par literātiem- novadniekiem.

 22. Mirdza Lībiete, Cēsu sanatorijas internātskola
 23. Daina Dubre – Dobre, E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzija
 24. 27 gadus strādā Valkas rajona Trikātas pamatskolā. Skolotāja veicina skolēnu radošo aktivitāti, ir atbalsts kolēģiem latviskās dzīvesziņas un tradīciju veicināšanā, vadījusi baltās stundas vecākiem un pagasta pensionāriem.

 25. 47 gadus strādā Valkas rajona Trikātas pamatskolā. Skolotāja īpaši rosina talantīgos skolēnus piedalīties skatēs un konkursos, veic novadpētniecības darbu, veido cilvēkarhīvu, līdzdarbojas pagasta projektu izstrādē.

 26. strādā 16 gadus Lejasciema vidusskolā Gulbenes rajonā. Gatavo un vada skolas un pagasta pasākumu scenārijus. Organizē ekskursijas skolēniem, vecākiem un pagasta iedzīvotājiem. Piedalās Sorosa fonda aktivitātēs, ir multiplikators. Vada skolas literāro pulciņu.

 27. 30 gadus strādā Valkas rajona Blomes pamatskolā. Skolotāja kopā ar audzēkņiem izveidojusi Zaļās takas maršrutu Blomē, vada skolas novadpētniecības pulciņu, piedalījusies pagastu enciklopēdijas veidošanā.

 28. 15 gadus strādā Jaunpiebalgas vidusskolā. Skolotāja rosinājusi skolas apkārtnes kultūrvides veidošanu, ir pagasta deputāte, Avīzes Piebaldzēniem redaktore.

 29. strādā Lubānas vidusskolā 29 gadus.Vada dramatisko kolektīvu, organizē pasākumus pilsētā, vada ekskursijas pa Lubānu. Publicējas "Lubānas Ziņās", ir padomdevēja novada muzeja veidošanā. Daudzi audzēkņi aizgājuši studēt filoloģiju un pedagoģiju.

 30. 31 gadu strādā Vecpiebalgas lauku reģionālajā ģimnāzijā. Skolotāja organizē ārpusklases darbu literatūrā, mudina skolēnus piedalīties dažādos konkursos, publicējas Piebalgas Ziņās un Cēsu rajona laikrakstā Druva.


Latgale

 1. Albīna Veina, Viļakas vidusskola, Balvu rajons
 2. 22 gadus strādā Preiļu valsts ģimnāzijā. Izstrādājusi metodiskus materiālus par datortehnikas izmantošanu latviešu valodas stundās. Apkopojusi krājumos savu audzēkņu dzejoļus, kā arī izveidojusi grāmatu par Preiļu vēsturi, kas tiek izmantota kā pilsētas reprezentācijas materiāls. Vada pieaugušo izglītības kursus valsts valodas apguvē. 78% bijušo audzēkņu studē humanitārās un pedagoģijas specialitātēs dažādās valsts augstskolās.

 3. 50 gadus strādā Skaistas pamatskolā Krāslavas rajonā. Skolas muzeja izveidotāja un vadītāja, pagasta novadpētniecības darba koordinatore. Skolā vada jauno korespondentu pulciņu. Gūti panākumi skolu dramatisko pulciņu skatē "Sprīdītis". Vāc folkloru, pēta vietvārdus, novada tradīcijas, ir Skaistas TN konsultante un folkloras kopas "Rauduvīte" dalībniece. Rajona laikrakstā "Ezerzeme" publicēti dzejoļi un raksti par novadpētniecību. Darbojoties Krāslavas represēto klubā, tapis atmiņu apkopojums "Mani novadnieki". Skolotājas dzejoļi ievietoti Indras pagasta bukletā, viens no tiem kļuvis par tekstu pagasta himnai. Skolotāja sabiedriskā kārtā kaimiņu pagastā pieaugušajiem māca latviešu valodu, konsultē par folkloras jautājumiem. Garajā darba mūžā saņemtas dažādas atzinības, pateicības, goda nosaukumi un apbalvojumi.

 4. Marta Binduka, Gālēnu pamatskola, Preiļu rajons
 5. 15 gadus strādā Ludzas rajona Nirzas pamatskolā. Skolotāja organizējusi valodai un folklorai veltītus pasākumus, vada latgaļu folkloras un teātra pulciņu, organizē skolas literārās avīzes izdošanu. Pēc skolotājas ierosmes izveidota taka pa ievērojamām vietām pagastā, apkopotas novada teikas un nostāsti.

 6. strādā Baltinavas vidusskolā 16 gadus. Vada skolas un pagasta dramatisko kolektīvu, sacer lugas, veido scenārijus, vada bērnības svētkus u.c. kultūras pasākumus pagastā. Skolā organizē folkloras vakarus sadarbībā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli, teātra nedēļas, dzejas kafejnīcas. Ar savu lugu piedalījusies A.Rubeņa (ASV) organizētajā konkursā "Latgaļu drāma" un ieguvusi balvu par Baltinavas izloksnes popularizēšanu, pētījusi arī sava pagasta vietvārdus.

  9 gadus strādā Balvu rajona Tilžas internātpamatskolā. Skolotāja iesaista skolēnus dažādās radošās aktivitātēs, rosina skolas avīzes Spogulis veidošanu un izdošanu.

Rīga, Jūrmala

 1. 28 gadus strādā Jūrmalas Pumpuru vidusskolā. Skolotājs mērķtiecīgi organizē mācību ekskursijas, lekcijas un seminārus, veicina skolēnu radošo aktivitāti, piedalās skolas projektos kopā ar Toholampi ģimnāziju Somijā. Veiksmīga ir skolotāja sadarbība ar Luda Bērziņa muzeju un piemiņas fondu.

 2. 18 gadus strādā Jūrmalas Majoru pamatskolā. Skolotāja piedalījusies skolas muzeja veidošanā, mudinājusi skolēnus vākt atmiņas par Raini un Aspaziju, uzstājusies ar lekcijām par gadskārtu ieražām.

 3. ir skolotāja Jūrmalas 1.ģimnāzijā ar 32 gadu darba stāžu. Ir 10 kārtēja L.Bērziņa prēmijas laureāte, kopā ar klasi iegūta Spīdolas veicināšanas prēmija. Vākusi Ķemeru iedzīvotāju un represēto dzīves stāstus, piedalījusies Ķemeru skolas muzeja veidošanā. Publikācijas žurnālos "Skolotāja Pieredze", "Skolotājs", Jūrmalas avīzē, sastādīts buklets "Jūrmalas 1.ģimnāzijai – 55". Skolotāja ir autore 10 mācību līdzekļiem un interneta materiāliem. Daudzi bijušie audzēkņi ir sabiedrībā pazīstami filologi, žurnālisti , kultūras darbinieki, literāti.

 4. Inese Šteina, Rīgas Katoļu ģimnāzija, Zemgales priekšpilsēta
 5. 30 gadus Rīgas Katoļu ģimnāzijā māca literatūru, integrējot tajā kristīgo ticību. Izstrādāti materiāli literatūras un valodas saistībā ar kristīgām atziņām. Ar skolēniem iestudē literāros darbus un uzstājas Rīgas Metropolijas Kūrijas veco ļaužu saietā. Vada Ogres Svētā Meinarta draudzes bērnu kristīgās svētdienas skolas nodarbības. Publicējusi rakstu "Katoļu Vēstnesī" un iesniegusi skolēnu rakstus publicēšanai Austrālijas Katoļu Biļetenā. Bijušie audzēkņi strādā par skolotājiem dažādos Latvijas reģionos.

 6. Ērika Liepiņa, Rīgas 47.vidusskola, Zemgales priekšpilsēta
 7. strādā 29 gadus Āgenskalna Valsts ģimnāzijā Rīgā. Skolotāja izvirzīta Rīgas Domes balvai "Zelta pildspalva". Sadarbojas ar rakstnieku muzejiem Pārdaugavā. Ar Pārdaugavas izcilām personībām iepazīstina Zemgales priekšpilsētas skolas. Organizē konkursus "Vai gribi būt skolotājs", tādējādi veicinot skolēnu karjeras izvēli saistībā ar pedagoģiju.

 8. strādā 28 gadus Āgenskalna Valsts ģimnāzijā Rīgā. Organizē masu pasākumus skolā un Zemgales priekšpilsētā, iepazīstinot ar pētījumiem par Pārdaugavas literātiem un mākslas darbiniekiem. Vada skolas literāro žurnālu "Domas Lidojums".Saņēmusi valsts Prezidentes "Pateicības rakstu" par dzimtās valodas mācīšanu.

 9. Daina Štokmane, Rīgas Franču licejs, Vidzemes priekšpilsēta
 10. strādā Teikas vidusskolā Rīgā 38 gadus. Iemantojusi cieņu un mīlestību kolektīvā, esošajos un bijušajos skolēnos. Ir dažādu iestudējumu un pasākumu autore un režisore. Rakstījusi scenāriju Siguldas pilsētas TDK "Gundega" lieluzvedumam "Turaidas roze". Daudzi bijušie audzēkņi ir sabiedrībā redzami skolotāji, augstskolu pasniedzēji, žurnālisti.

 11. 22 gadus strādā Rīgas 84.vidusskolā. Skolotāja veicina skolēnu radošo aktivitāti, literatūras izpēti un popularizēšanu projektos un tikšanās reizēs ar rakstniekiem. Viņas vadībā tiek veidots skolas literārais žurnāls Aiz slēgtām durvīm.

 12. 29 gadus strādā Rīgas 62.vidusskolā. Skolotāja ir autoritāte audzēkņiem, skolas valodu metodiskās komisijas vadītāja, vairāki viņas skolēni studējuši žurnālistiku, pedagoģiju, klasisko filoloģiju.

 13. 23 gadus strādā Rīgas 90.vidusskolā, 5 gadus viņa ir Latgales priekšpilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Skolotāja ir autoritāte skolēnu vidū, rosina viņus mūsdienīgai dzīves izpratnei, mudina apzināties savas tautas literatūras un kultūras vērtības.

 14. Aina Sila, Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskola
 15. 38 gadus strādā Rīgas 94.vidusskolā. Skolotāja darbojas Latvijas Poļu savienībā, organizē tās kultūras pasākumus. Skolotāja rosinājusi audzēkņus apzināt savas dzimtas saknes un veicinājusi saraksti ar rakstniekiem.

 16. 33 gadus strādā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā. Skolotāja veicina skolēnu radošo aktivitāti, lasa lekcijas par pedagoģijas un metodikas jautājumiem, vadījusi pedagoģisko praksi studentiem, kuri tagad veiksmīgi darbojas pedagoģijā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru