piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

trešdiena, 2017. gada 12. aprīlis

Asociācijas metodiskā semināra 08.04.2017. rezumējumsPavasara seminārs 2017. gada 8. aprīlī sadarbībā ar grāmatu apgādu  „ Zvaigzne ABC”
          8. aprīlī grāmatu apgāda „ Zvaigzne ABC”  konferenču telpā Valdemāra ielā 6  notika asociācijas pavasara metodiskais seminārs. Apgāda SIC koordinatore Inese Auziņa iepazīstināja ar jaunāko metodisko palīgliteratūru, kā arī organizēja savu kolēģu ziņojumus: projekta vadītāja Kristīne Ilziņa sapulcējušies 42 asociācijas pedagogus  iepazīstināja ar daiļliteratūras plašo klāstu, jo īpaši pusaudžu literatūru, savukārt interaktīvās grupas redaktors Roberts Mālnieks praktiski demonstrēja e- grāmatplaukta inovatīvās iespējas un e- vides grāmatu izmantojumu stundā, kā arī aprādīja,  kā šīm grāmatām iespējams pievienot skolotāju pašu metodiskos papildmateriālus, kas nodrošina pedagoga darba metodisko lietderību mācību procesā konkrētās klases vajadzībām.
      Semināra gaitā tika apspriesti arī  Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas vasaras metodiskā nometnes  ”Liepājas d(D)zintars” organizatoriskie jautājumi. Nometne paredzēta   2017. gadā  no 1. līdz  4. augustam, tika konkretizēts satura plānojums un izmaksas ( A.Vanaga, N.Dzintars).
      Tāpat sapulcējušies tika iepazīstināti ar metodiskajiem principiem, kuri ir pamatā pamatsizglītības literatūras standarta projektam. Māris Bušmanis, projekta eksperts, uzsvēra, ka literatūras standarts balstīts „ lielajās idejās”- vārda mākslas un citu mākslas veidu unikalitātes izpratnē, brīvi paustās skolēna emocijās un viedoklī, izprotot literāra darba mijiedarbi ar sabiedrību  ( lasītāju), apzinoties,  kādu pieredzi rosina konkrētais literārais darbs un kāda ir šā darba kā kultūras mantojuma vērtība. Skolēnam apgūstamās vērtīborientētās kompetences tiks attīstītas indukcijas ceļā, izmantojot daudzveidīgus mākslinieciskus tekstus, kā arī atbilstošus digitālos rīkus. 1.-3. klases skolēni latviešu valodu un literatūru apgūs integrēti, savukārt no 4.klases būs atsevišķi literatūras un latviešu valodas mācību priekšmeti.
       Ar pamatizglītības latviešu valodas standarta projekta principiem ar standarta un programmas izstrādes ekspertes Rēzeknes Tehnoloģuju augstskolas profesores Sanitas Lazdiņas atļauju iepazīstināja debašu fokusgrupas pārstāvji Anita Vanaga un Normunds Dzintars, uzsverot, ka jaunā standarta izstrādes novitāte ir kompetenču pieejā, tajā skaitā akcentējot caurviju kompetences, kā pašizziņu, domāšanu, radošumu, sadarbību, datorpratību, tālab mainījušies metodiskie aspekti – centrā izvirzīta valodas apguves funkcionalitāte un tekstveides prioritāte, kā arī uzsvērta lielāka saistība ar citu valodu apguvi. Skolēns  tiks rosināts radoši identificēt, definēt un izteikt savas idejas, apgūstot  saziņas, valodas struktūras un tekstveides mācību saturu, mērķtiecīgi izvēloties sev nepieciešamos informācījas avotus un mācīšanās stratēģijas.
Asociācijas sanāksmes sarunās izkristalizējās daži ierosinājumi:

  •  pa klašu  grupām programmas un mācību līdzekļu izstrādes gaitā saskaņot tēmas, valodas satura apguvē plaši izmantojot atbilstošās klases literāros tekstus;

  •  nosaukt skolas tekstu žanrus, ko jāapgūst konkrētā posmā (latviešu valodas standarta projektā  ir nosaukti daži  lietišķie raksti), bet kurā brīdī jābūt gataviem saturiski un kompozicionāli pareizi veidot viedokļa rakstu, anotāciju,  atbilstošos domraksta žanrus, eseju ( argumentēto?), referātu, projekta darbu utt. Tas saskaņojams ar pārējiem mācību priekšmetiem pamatskolā, jo pārspriedumu, referātu, eseju u.c. raksta arī vēsturē, sociālajās zinībās un citur; nav vēlams, ka skolēni 6. klasē kādā priekšmetā tiek rosināti rakstīt eseju, bet viņi tam nav sagatavojušies, jo  latviešu valodā to mācās( vismaz šobrīd) 9.klasē, līdz ar to viens un tas pats teksts tiek mācīts atšķirīgi un apgrūtina skolēnu kompetenti izpausties; 
  •  literatūras standartā un programmā pamatskolai, kas domāts mazākumtautību skolēniem, iekļaut arī latviešu fokloras un literatūras atbilstošo kontekstu paralēli nacionālo literatūru vērtībām;
  •  terminoloģiski būtu jādefinē. kas ir mācību metodes un kas - stratēģijas, kā arī jāprecizē pedagoģiskā terminoloģija kopumā šā projekta izstrādes kontekstā.

Nākamā tikšanās- izbraukuma seminārs Liepājā augusta sākumā- , turpināsim sarunu par pamatskolas standarta un programmas projekta iedzīvināšanu  skolas praksē.
A.Vanaga


LALIGABAS pasākums

2017. gada 13. aprīlī plkst.18.00 NicePlace Telpā Rīgā, Barona ielā 21a, notiks Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) prozas lasījumi. Lasījumos piedalīsies labāko 2016. gadā publicēto prozas grāmatu autori – Pauls Bankovskis, Jana Egle, Laima Kota, Gundega Repše, tulkotāji – Dens Dimiņš, Māra Poļakova, Zigurds Skābardis, kā arī debitanti – Svens Kuzmins, Ilze Raščevska un Dace Vīgante. Pasākumu vadīs rakstnieks Arno Jundze, muzicēs DJ Uldis Rudaks. Ieeja pasākumā bez maksas.

Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā, kas nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinību izcilākajiem darbiem, kas gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā. Par balvas norisi kopīgi rūpējas Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība.

Balvas ieguvējs katrā nominācijā tiks paziņots un apbalvots noslēguma ceremonijā 2017. gada 21.aprīlī plkst.18.00 mūzikas namā „Daile”. Uzvarētāji saņems naudas balvu un simbolisko LALIGABAS lampu, ko veidojusi dizaina studija „MĀJO”, izceļot ideju par grāmatu kā gaismas simbolu. Balvas pasniegšanas pasākumā tiks pasniegta arī virkne LALIGABAS atbalstītāju balvu.