ceturtdiena, 2024. gada 27. jūnijs

Rakstnieku savienības biedriem pievienojies latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars

 Suminām LVLSA valdes locekli, biedru un Liepājas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju Normundu Dzintaru, kļūstot par Rakstnieku savienības biedru!

Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja Linda Zulmane pastāstīja, ka š.g. maijā N.Dzintars ir uzņemts par biedru. Normunda Dzintara lielais devums ir viņa darbi latviešu valodniecības jomā, lai gan arī viņa radošajā biogrāfijā ir vairāki dzejoļu krājumi.

Normunda Dzintara ieguldījums latviešu valodniecībā (daži darbi un raksti):

 • Normunds Dzintars Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts: promocijas darbs filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē / Normunds Dzintars ; darba zinātniskā vadītāja Diāna Laiveniece ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: [Liepājas Universitāte], 2013.
 • Dzintars, Normunds, Laiveniece, Diāna, Kropa, Sandra. Kā mācīt un mācīties valodu? No krāj: Sarunas. Par valodu - tas ir interesanti? Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2020, 326. - 359. lpp.
 • Dzintars, Normunds, Špūle, Kaspars, Šūpola, Raita, Draveniece, Inga. Centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultāti 2019./2020.m.g. un ieteikumi. Pieejams: https://youtu.be/kk6Jlsl-LnA
 • Dzintars, Normunds. Latviešu valodas skolu programmu mērķi un uzdevumi laiku lokos: no pirmssākumiem līdz 20. gs. 70. gadiem. Valoda un Valsts. Valsts Valodas komisijas raksti. 10. sējums. 209. - 245. lpp. 2019.
 •  Dzintars, Normunds. Latviešu valodas mācību metodikas attīstība no Latvijas brīvvalsts pēdējās metodikas grāmatas līdz 1960. gadam. Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, VIII. Liepāja : LiePA, 2012, 9.‒22.lpp. 
 •  Dzintars, Normunds. Akcentu maiņa latviešu valodas mācību sistēmā padomju okupācijas sākumposmā. Via scientarium : starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums, 1. laidiens. Ventspils, Liepāja : Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte, 2012, 77. – 94. lpp.
 •  Dzintars, Normunds. Refleksīvie verbi Dienvidrietumkurzemes izloksnēs. Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6. Liepāja : LiePA, 2002. 85.–90. lpp.
 •  Dzintars, Normunds. Tagadnes i-c. verbi vidus dialekta Kurzemes izloksnēs. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums 4. Liepāja : LiePA, 2000. 58.–60. lpp.
 •  Dzintars, Normunds, Ozola, Ieva. Divdabji Vidus dialekta Kurzemes izloksnēs. Baltistica IX 2000. Starptautiskais baltistu kongress “Baltu valodas laikmetu griežos”. Referāta tēzes. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2000. 77. – 78.lpp.

u.c. darbi.


ceturtdiena, 2024. gada 13. jūnijs

Konkurss "Krasta ļaudis"

 Aicinu piedalīties ar saviem tekstiem! Aiciniet arī citus! 
 

Liepājas Kultūras pārvalde


 Turpinās pieteikšanās rakstniecības konkursam, kurā tiks noskaidrots labākais jauno autoru literārais darbs un labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā.
Par godu Egona Līva nozīmīgajiem rakstniecības darbiem, kas veltīti Liepājai, šogad nominācijas “Labākais jauno autoru literārais darbs” tēma ir – Liepāja. Konkursam var pieteikties 10. - 12. klašu skolēni, studenti un jaunie autori (līdz 35 gadu vecumam) no visas Latvijas, kuru daiļliteratūras prozas darbi vēl nav tikuši izdoti grāmatā.
Nominācijai “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs” tiek aicināts iesniegt prozas darbus, kas izdoti laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 1. jūlijam. Konkursa žūrija vērtēs vai iesniegtās grāmatas atbilst konkursa izvirzītajiem mērķiem, vai tajās tiek aktualizētas latviskuma un patriotisma tēmas, sabiedrībā valdošo notikumu un viedokļu atspoguļojums, spilgtu piemares iedzīvotāju raksturi utml.
Darbus abās nominācijās var iesniegt, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu:
Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva "Krasta ļaudis" 2024 - Labākais jauno autoru literārais darbs https://epakalpojumi.liepaja.lv/lv/projects/preview/349/
Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva "Krasta ļaudis" 2024 - Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā https://epakalpojumi.liepaja.lv/lv/projects/preview/348/
Konkursu organizē Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.

 

Linda Zulmane

svētdiena, 2024. gada 9. jūnijs

Valsts izglītības satura centra un Latvijas Rakstnieku savienības organizētā nometne "Rakstaudze"

 Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību organizē nometni "Rakstaudze" no 14. līdz 20.jūlijam Valmierā (Valmieras tehnikuma telpās).

Nometne paredzēta šogad pabeigušiem 8.-11.klasi skolēniem, kam spēju un talantu pilnveidē šovasar noderētu radošas aktivitātes nometnē Rakstaudze.

Tā kā nometnē paredzēta tikai viena grupa, tad ir vērts pasteigties ar elektroniskā pieteikuma sūtīšanu: https://ej.uz/rakstaudzi-2024 ne vēlāk kā līdz 20.jūnijam. Par nepilngadīgajiem skolēniem pieteikumu raksta viņu vecāki.

 Ja ir radušies jautājumi, tad raksti: svetki@visc.gov.lv!

 

Uzaicinājuma teksts skolotājiem un skolēniem.

ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Jaunrades konkursa "Ojārs iet kājām" laureātu apbalvošanas pasākums

 Š.g. 25. maijā Ojāra Vācieša muzejā notika jaunrades darbu konkursa "Ojārs iet kājām" laureātu sveikšana. LVLSA ar godinājuma rakstiem un piemiņas grāmatu teica paldies tiem skolēniem, kuri ieguva 1. - 3. vietu un atzinības gan par ilustrācijām, gan par audiovizuālajiem darbiem, gan par jaunrades darbiem, kurus rosināja O.Vācieša daiļrade. Pateicība un godinājums tika arī pedagogiem, kuri rosināja skolēnus radīt, skolotājiem tika pasniegtas darbam noderīgas grāmatas, kuras izdevusi Latviešu valodas aģentūra.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Ojāra Vācieša muzeja vadītāja Ieva Ķīse, starplaikos varēja klausīties vijoles spēli, kā arī dzirdēt fragmentus vai visa darba lasījumus, kurus radījuši 1. vietas ieguvēji jaunrades darbu kategorijā.

Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti apmeklēt O.Vācieša muzeja radītās muzejpedagoģiskās programmas, kā arī bija kopīga laureātu, skolotāju un organizatoru fotografēšanās pie Ojāra Vācieša pieminekļa. Pēc tam skolēni un skolotāji varēja izstaigāt muzeja telpas.

Paldies par atbalstu O.Vācieša muzeja darbiniekiem, izdevniecībai Zvaigzne ABC un redaktorei Inesei Auziņai un Latviešu valoda aģentūrai un metodiķei Anitai Sniedzei!

trešdiena, 2024. gada 8. maijs

RTU Liepāja 21. starptautiskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva"

 

RTU Liepāja sadarbībā ar

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju

Latvijas Logopēdu asociāciju

Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju

un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

laipni lūdz Jūs piedalīties

21. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2024. gada 17. maijā


Konferences tematika
 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse
 • Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

Konferences darba valodas
Latviešu, angļu, vācu
Pieteikšanās konferencei

Konferences pieteikšanās termiņš pagarināts, lūdzam pieteikties līdz 2024. gada 12. maijam.
Apstiprinājumu dalībai konferencē referenti saņems līdz 2024. gada 13. maijam.

Sk. pieteikumu anketu

Konferences norise
 • Konference norisināsies klātienē RTU Liepājas akadēmijā un tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.

 • Referāta ilgums plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes.

 • Konferences trešajā daļā notiks meistarklases (informācija par meistarklasēm tiks precizēta).
Dalības maksa
 • Referentiem ar publikāciju: EUR 85.00 (ja autori ir 2 vai vairāk – katram EUR 50.00)

 • Referentiem bez publikācijas: EUR 15.00

 • Zinātniskā raksta autoram (bez dalības konferencē): EUR 70.00 (ja autori ir 2 vai vairāk – katram EUR 35.00)

 • Klausītājiem: EUR 15.00 (uzrādot apliecinošu dokumentu – studentiem EUR 5.00, doktorantiem EUR 10.00)

Dalības maksā ietilpst:

 • referentiem ar publikāciju – apliecinājums par dalību konferencē, zinātniskā publikācija, konferences materiāli

 • referentiem bez publikācijas – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • klausītājiem – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • publikāciju autoriem, kas konferencē nepiedalās – zinātniskā publikācija

 • tiešsaistes tehniskais nodrošinājums (tostarp tulkošana)

No konferences samaksām sedzam arī konferences tiešsaistes tehniskā nodrošinājuma izdevumus (tostarp tulkošanu)

pirmdiena, 2024. gada 29. aprīlis

Egonam LĪvam veltītais konkurss "Krasta ļaudis"

Liepājas Kultūras pārvalde izsludina pieteikšanos jau par tradīciju kļuvušajam rakstniecības konkursam, lai jau rudenī rakstnieka Egona Līva piemiņas balvā “Krasta ļaudis” apbalvotu Latvijas labākos jaunos autorus un orģinālliteratūras prozas darbus. Pieteikšanās konkursam līdz 1. jūlijam.

Piemiņas balva "Krasta ļaudis" tiek piešķirta divās kategorijās:

- par labāko oriģinālliteratūras prozas darbu latviešu valodā;

- par labāko jauno autoru literāro darbu.

Aicinām arī Jūsu augstskolas studentus informēt par iespēju piedalīties izsludinātajā konkursā, iesniedzot prozas darbus par tēmu – Liepāja. Arī PPLA dalībniekus!

Papildus informāciju, lūdzu, lasiet pielikumā un https://www.liepaja.lv/krasta-laudis/ 

Cieņā
Evija Lene

Liepājas Kultūras pārvalde
Sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja

 
Tālrunis: +371 63 483 941
Mobilais tālrunis: +371 29 873 247
E-pasts: evija.lene@liepaja.lv
Rožu laukums 5/6-96, Liepāja, LV-3401, Latvijaceturtdiena, 2024. gada 11. aprīlis

Zvaigzne ABC seminārs "Aktuālais skolai"

 

Apgāds Zvaigzne ABC aicina bibliotekārus, skolotājus, direktorus un citus interesentus uz bezmaksas informatīvo semināru "Aktuālais skolai" par mācību grāmatu un mācību līdzekļu piedāvājumu š. g. 26. aprīlī no plkst. 15.00. līdz 17.00.

Seminārs notiks Rīgā, Valdemāra ielā 6 (Apgāda Zvaigzne ABC prezentāciju zālē, ieeja no grāmatveikala). Lai tajā piedalītos, nav jāreģistrējas. Seminārs tiks filmēts.

Plašāku informāciju sk. https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/339131-informativs_tiessaistes_seminars_skolam_par_macibu_gramatam_un_lidzekliem_apgada_zvaigzne_abc.html 

Informācija - inese.auzina@zvaigzne.lv; t. 26 374 545

sestdiena, 2024. gada 6. aprīlis

Konkursa "Ojārs iet kājām" rezultāti

Konkursa rezultāti

Literārie jaunrades darbi (21 darbs)

4. - 6. klase (4 darbi)

1. vieta Alma Klīve, 4. klase, Ikšķiles Brīvā skola

2. vieta Madara Rūta Eidmane, 4. klase, Ikšķiles Brīvā skola

3. vieta Artūrs Bitenieks, 4. klase, Ikšķiles Brīvā skola


7.- 9. klase (6 darbi)

1. vieta Jēkabs Zariņš, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

2. vieta Žanna Žvīgule, 8. klase, Privātā vidusskola "Klasika"

3. vieta Nikola Grigorenko, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Atzinība Kate Pandare, 8. klase, Āgenskalna Valsts ģimnāzija

 

10. - 12. klase (11 darbi)

1. vieta Elīna Kalēja, 10. klase, Smiltenes vidusskola

2. vieta Brigita Andersone, 12. klase, Druvas vidusskola

3. vieta  Vendija Vitkovska, 12. klase, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Atzinība Monta Mozerte, 11. klase, Rīgas 64. vidusskola

 

Ilustrācijas (12 darbi)

4. - 6.  klase (4 darbi)

1. vieta Loreta Puķīte, 6. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

2. vieta Elīza Dundure, 5. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

3. vieta Emīlija Črešnare, 6. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

Atzinība Anna Apsīte, 4. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

 

7. - 9. kl. grupa (2 darbi)

1. vieta Ieva Stikāne, 9. klase, Jersikas pamatskola

             Anna Zikmane, 9. klase, Talsu pamatskola


10. - 12. klase (6 darbi)

1. vieta Līva Meijere, 11. klase, Rīgas 64. vidusskola

2. vieta Tīna Naguraviča, 12. klase, Mākslu izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

3. vieta Alise Līna Geka, 10. klase, Mākslu izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

           Evelīna Kukule, 10. klase, Mākslu izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

 

Audiovizuālie darbi (9 darbi)

7. - 9. klase ( 3 darbi)

1. vieta Hanna Valtere, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

2. vieta Santa Šaripo, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

3. vieta Adriana Vaļuka, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

 

10. - 12. klase (6 darbi)

1. vieta Madara Millere, 12. klase, Ogres Valsts ģimnāzija

             Veronika Juhņēviča, Laura Kozlovska, 2. un 3. kurss, MIKC DDMV Saules skola

2. vieta Madara Lāce, Marija Riere, Annija Kalniņa, 10. klase, Druvas vidusskola

3. vieta Renāte Ciganoviča, 3. kurss, MIKC DDMV Saules skola


Organizatori izsaka pateicību par iesaisti konkursā skolotājiem, skolēniem, vecākiem.

Paldies par pacietīgu rezultātu gaidīšanu!

Paldies žūrijas pārstāvjiem, kas palīdzēja vērtēt konkursa darbus!

 

Informācija par konkursantu apbalvošanu līdz mācību gada beigām tiks nosūtīta laureātiem e-pastos, kuri tika izmantoti darbu iesūtīšanai.

 

LVLSA valde un konkursa organizatori