otrdiena, 2014. gada 9. decembris

Konkurss 4. - 5. klašu latviešu valodas un literatūras skolotājiem un skolēniem


Par literatūru presē

LVLSA valdes priekšsēdētājas Anitas Vanagas viedoklis par literatūras mācīšanu skolā lasāms rakstā "Vai joprojām piespiež mīlēt Raini?" "Latvijas Avīzes" pielikuma "Kultūras zīmes" 25. novembra numurā.
Elektroniski rakstu var lasīt šeit.

Jaunā zinātnieka balva Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājam Normundam DzintaramLiepājas dome piešķīrusi  Jaunā zinātnieka balvu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājam Normundam Dzintaram.
     Normunds Dzintars 2014. gada janvārī aizstāvēja promocijas darbu valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē par tematu „Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts”, iegūstot filoloģijas zinātņu doktora grādu. Normunda Dzintara promocijas darbā risināta ļoti aktuāla problēma – latviešu valodas mācīšana skolā 20. gadsimta 40. – 90.gados, kad pēc PSRS okupācijas Latvija bija zaudējusi savu neatkarību un latviešu valoda – savas valsts valodas statusu. Promocijas darbs ir vērtīgs ne tikai lingvodidaktikas un tās vēstures pētniekiem, bet arī uzskatāms par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jaunāko laiku vēstures izpētes un pat politikas zinātnes jomā. Sabiedriski politisko norišu izpausmes mācību priekšmetu programmās, it īpaši latviešu valodas programmās rusifikācijas apstākļos, ir līdz šim nepietiekami apzināts Latvijas valodas un izglītības politikas vēstures aspekts. Pētījums vēlreiz apliecina tradīciju un pārmantojamības lielo nozīmi izglītības procesā.                                            
Liepājas pilsētas Gada balva zinātnē tiek piešķirta par izcilu, nozīmīgu pētniecisko darbību, kas veicina tautsaimniecisko aktivitāti, piedāvā inovatīvus risinājumus, stiprina nacionālo un novada identitāti, kā arī LiepU kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.   Balvai var tikt izvirzīts LiepU akadēmiskā personāla loceklis, maģistrants vai doktorants, kurš aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir veicis nozīmīgus, atzītus pētījumus (publicēta monogrāfija, zinātniski raksti, mācību grāmata, izstrādātas un publiskotas tehnoloģijas, aizstāvēts promocijas vai maģistra darbs u.c.) vai kura pētnieciskās aktivitātes aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir bijušas nozīmīgas Liepājai, Kurzemes reģionam, Latvijai vai starptautiski. Balvai var tikt izvirzīts arī pētījuma vai pētniecisko aktivitāšu autoru kolektīvs. Kopējais balvas fonds šogad ir 2135 EUR.
(No Liepājas Universitātes mājaslapas)